Kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Ahgaff 2019


Kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Ahgaff 2019

Fakultas Syariah dan Hukum (Syariah wal Qonun) adalah salah satu fakultas unggulan di Universitas Al-Ahgaff yang ditempatkan di kota Tarim, Yaman. 

Universitas Al-Ahgaff dengan fakultas Syariah dan Hukumnya telah mencoba memelihara dan menggabungkan tradisi salaf (klasik) dan kontemporer.

Secara umum, kurikulum mata kuliah fakultas ini didominasi oleh pelajaran-pelajaran agama, walaupun di sini dikaji pula tentang ilmu hukum (hukum-hukum yang berlaku dan diterapkan di Republik Yaman). 

Prosentasi antara kajian syari’ah dan kajian hukum di fakultas ini mungkin sekitar 70 persen syariah dan 30 persen hukum. Dan, para mahasiswa juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan komputer dan bahasa Inggris.

***

Di antara disiplin ilmu syariah yang dikaji di sini adalah: 

Fikih Mazhab Syafi'i, Fikih Komparasi Mazhab, Usul Fikih, Maqashid Syariah, Kaedah Fikih, Tarikh Tasyri’, Ulumul Quran, Mustholah Hadits, Ayat Ahkam, Hadits Ahkam, Nahwu, Sharaf, Filologi, Mantik, Balaghah dan lain sebagainya.

Kemudian, di antara bidang ilmu Qonun (perundang-undangan) yang dikaji di fakultas ini adalah: 

Pengantar Ilmu Perundang-undangan, Hukum Sipil, Hukum Pidana, Hukum Iltizamat (akad dan kontrak), Ahwal Syakhshiyah, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Perairan, Hukum Internasional, Hukum Acara dan lain sebagainya.

Selain itu, di fakultas ini juga dikaji beberapa disiplin ilmu yang erat hubungannya dengan dua disiplin ilmu tadi, di antaranya adalah: 

Iqtishod Islami (Ekonomi Syariah), Al-Uqud al-Musammah, al-Maliyah al-‘Ammah yang mengupas tentang ekonomi dan keuangan menurut kaca mata Islam dan Ushulul Bahts, yang membahas tentang tata cara menulis karya tulis ilmiah dan skripsi sebagai bekal para mahasiswanya untuk dapat menulis dengan baik serta berbobot. 

***

Di Fakultas Syariah wal Qonun ini juga tidak sebatas mengkaji dan memahami seluk beluk agama dan ilmu-ilmu yang terkait dengan syariah dan perundang-undangan. Lebih dari itu, banyak disiplin ilmu lain yang kemudian diajarkan di Fakultas ini.

Sebab faktor ‘amaliyah pun di fakultas ini sangat ditekankan dan diperhatikan oleh para pemangkunya. Hal ini jelas sangat erat hubungannya dengan kondisi kota Tarim dimana fakultas ini berada di daerah yang masih belum terkontaminasi oleh kebudayaan-kebudayaan non-Islam.

Sehingga yang selama ini dirasakan oleh para mahasiswa adalah ketenangan jasmani dan rohani yang benar-benar tak pernah ditemukan di perguruan tinggi manapun. 

Namun, sebelum para mahasiswa memasuki semester 3 mereka diberikan pilihan untuk memilih antara mengambil Fakultas Syariah dan Hukum, atau Fakultas Syariah saja.

***

*Kurikulum Fakultas Syariah:*

>>Tingkat (Mustawa) 1 – Semester I dan II

Akidah (Durus al-Tauhid)
Mantik (Iydhohul Mubham)
Fikih (al-Yaqut al-Nafis)
Fikih Mazhab (Minhaj al-Tholibin/Fikih Ibadah I)
Usul Fikih (Qurrotul 'Ain)
Nahwu (al-Mutammimah)
Nahwu (Syarh Ibnu Aqil)
Tarikh al-Tasyri' (Tarikh al-Tasyri karya Doktor Ahmad Ali Thaha Rayyan)
Mustholah al-Hadits (al-Taqrib al-Nawawi)
Madkhol Qonun (Nazhoriah 'Ammah fil Qonun)
Al-Maktabah wa Manahijul Bahets
Al-Hasub (Pelatihan Komputer)
Bahasa Inggris

***

>>Tingkat (Mustawa) 2 - Semester III dan IV

Fikih Mazhab (Minhaj al-Tholibin/Fikih Ibadah II & Fikih Muamalat I)
Dirasat Fiqhiyyah Madzhabiyyah (diktat)
Usul Fikih (Ghoyatul Wushul)
Ayatul Ahkam
Ahaditsul Ahkam
Nahwu (Syarh Ibnu Aqil')
Ulumul Quran (Mabahits fi Ulum al-Quran)

***

>>Tingkat (Mustawa) 3 - semester (V) dan (VI).

Fikih Mazhab (Minhaj al-Tholibin/Fikih Muamalat II & Fikih Nikah)
Fikih Komparasi Mazhab (diktat)
Fikih aroidh (Takmilah Zubdah al-Hadits fi Fiqhil Mawarits)
Usul Fikih (Ghoyatul Wushul)
Ayatul Ahkam
Fikih Sirah (Fiqh al-Sirah karya Doktor Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi)
Nahwu (Syarh Ibnu Aqil)
Balaghoh (diktat)

***

>>Tingkat (Mustawa) 4 - Semester (VII) dan (VIII)

Al-Quran (10 Juz)
Fikih Mazhab (Minhaj al-Tholibin/Fikih Jinayat & Fikih Qodho')
Fikih Komparasi Mazhab (diktat)
Usul Fikih (Ghoyatul Wushul)
Dirosat Ushuliyyah (Ushul Fikih Hanafiyyah & Atsarul Adillah al-Mukhtalaf Fiha)
Maqoshid Syariah
Shorof (Syadzal 'Arf)
Balaghoh (diktat)
Dirosat Lughowiyyah/Filologi (diktat)
Siyasah Syar'iyyah

***

>>Tingkat (Mustawa) 5 - Semester (IX) dan (X)

Fikih Nawazil
Dirosat Ushuliyyah (
Al-Qodho' wal Itsbat al-Syar'i
Ahwal Syakhshiyyah (Ahkamul Usroh)
Qowa'id Fiqhiyyah
Nazhoriyyah Fiqhiyyah
Iqtishod Islami (Ekonomi Syariah)
Firoq wa Tayyarot Fikriyyah Mu'ashiroh
Bahts Takharruj (Skripsi)

***

Kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum (Syariah wal Qonun):

>>Tingkat (Mustawa) 1 – Semester I dan II

Akidah (Durus al-Tauhid)
Mantik (Iydhohul Mubham)
Fikih (al-Yaqut al-Nafis)
Fikih Mazhab (Minhaj al-Tholibin/Fikih Ibadah I)
Usul Fikih (Qurrotul 'Ain)
Nahwu (al-Mutammimah)
Nahwu (Syarh Ibnu Aqil)
Tarikh al-Tasyri' (Tarikh al-Tasyri karya Doktor Ahmad Ali Thaha Rayyan)
Mustholah al-Hadits (al-Taqrib al-Nawawi)
Madkhol al Qonun (Nazhoriah 'Ammah fil Qonun/Pengantar Ilmu Hukum)
Al-Maktabah wa Manahijul Bahets
Al-Hasub (Pelatihan Komputer)
Bahasa Inggris

***

>>Tingkat (Mustawa) 2 - Semester III dan IV

Fikih Mazhab (Minhaj al-Tholibin/Fikih Ibadah II & Fikih Muamalat I)
Usul Fikih (Ghoyatul Wushul)
Ayatul Ahkam
Ahaditsul Ahkam
Nahwu (Syarh Ibnu Aqil')
Ilmu al-Ijrom wa al-'Iqob (kriminologi dan ilmu pidana)
Tarikh al-Qonun (Sejarah hukum di Yaman )
Al-Nuzhm al-Siyasiyyah wa Qonun al-Dusturi (Hukum Tata negara )
Qonun al-Uqubat (Hukum Pidana)
Mustolahat Qonuniyyah bi al-Injliziyyah (Term-Term Hukum Berbahasa Inggris)
Qonun al-Madani; Mashadir al-iltizam wa Ahkamuhu (Hukum perdata; sumber kewajiban dan hukumnya)
Al-Idaroh al-Ammah (Administrasi Publik)

***

>>Tingkat (Mustawa) 3 - semester (V) dan (VI).

Fikih Mazhab (Minhaj al-Tholibin/Fikih Muamalat II & Fikih Nikah)
Fikih Komparasi Mazhab (diktat)
Fikih Faroidh (Takmilah Zubdah al-Hadits fi Fiqhil Mawarits)
Usul Fikih (Ghoyatul Wushul)
Nahwu (Syarh Ibnu Aqil)
Balaghoh (diktat)
Qonun al-Murofa'at (Hukum Acara Perdata)
Qonun al-Idariy (Hukum Administrasi)
Al-Ijro'at al-Jaza'iyyah (Hukum Acara Pidana)
Qonun al-Tanfidz al-Jabriy (Hukum perikatan)
Al-Qodho' al-Idariy (Mahkamah Administrasi)
Qonun al-Idaroh al-Mahalliyyah (Hukum Administrasi Daerah)

***

>>Tingkat (Mustawa) 4 - Semester (VII) dan (VIII)

Al-Quran (10 Juz)
Fikih Mazhab (Minhaj al-Tholibin/Fikih Jinayat & Fikih Qodho')
Fikih Komparasi Mazhab (diktat)
Usul Fikih (Ghoyatul Wushul)
Shorof (Syadzal 'Arf)
Balaghoh (diktat)
Al-Qonun al-Tijariy; al-Auroq wal Bunuk wa al-Taflis wa al-Syarikat (Hukum Perdagangan; Surat-Surat Dagang, Kebangkrutan dan Perusahaan)
Qonun al-Itsbat (Hukum Pembuktian)
Qonun al-Madaniy (Hukum Perdata/Akad Jual Beli dan Akad Sewa)
Al-Maaliyyah al-'Ammah wa al-Tasyri' al-Dhoribiy (Keuangan Publik dan Legalisasi Pajak)
Qonun al-Dauliy al-'Amm (Hukum Internasional)
Qonun al-'Amal (Hukum Perburuhan)

***

>>Tingkat (Mustawa) 5 - Semester (IX) dan (X)

Fikih Nawazil
Ahwal Syakhshiyyah (Ahkamul Usroh)
Qowa'id Fiqhiyyah
Nazhoriyyah Fiqhiyyah
Iqtishod Islami (Ekonomi Syariah)
Firoq wa Tayyarot Fikriyyah Mu'ashiroh
Bahets Takharruj (Skripsi)
Al-Munazzhomah al-Dauliyyah wa Huquq al-Insan (Organisasi Internasional dan HAM)
Qonun al-Madaniy (al milkiyyah wat ta'minat)/Hukum Perdata (Konsep Kepemilikan dan Asuransi)
Qonun al-Bahriy wa al-Jawwiy (Hukum Dagang Kelautan dan Penerbangan)
Qonun al-Dauliy al-Khosh (Hukum Internasional/Konsep WNA dan Dampaknya)

Sumber: https://ahgaff.edu/

=====

Terus dukung dan ikuti perkembangan kami lewat akun media sosial Ahgaff Pos di;

Facebook: facebook.com/AhgaffPos
Telegram: t.me/ahgaffpos
Instagram: instagram.com/ahgaff.pos

Posting Komentar

0 Komentar