Formulasi Distribusi Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan

Formulasi Distribusi Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan
Oleh : Hamidi Haris*
Latar Belakang

Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman

Zakat Merupakan Angin Segar untuk Meningkatkan Taraf Kehidupan Umat

Penutup
Rabu, 16 Nopember 2011[1] Lihat Surat Al-Baqaraah ayat: 43 dan Surat At-Taubah ayat: 103
[2] Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Waqaf, cet ke-1 (Jakarta:UI Press, 1988) hlm 38, (dikutip oleh alif farhan dalam makalahnya yang berjudu: fungsi zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan)
[3] Minhaj a-thalibin:
[4] Mughni al-muhtaj: 3/129
[5] I’anat al-thalibin: 2/292
[6] Mughni al-muhtaj: 3/139
[7] Tafsir al-kasysayaf: 2/310

Posting Komentar

0 Komentar